Ana Bozovic Ana Božović

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, radi u upravljanju ljudskim resursima (rad u Oracle eBS).


Related Sessions

View full schedule